Logo    Satakunnan Journalistit


 

Facebookissa Journalistin ohjeet Säännöt Etusivulle Journalistiliitto

Satakunnan Journalistit ry:n säännöt

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
1. Yhdistyksen nimi on Satakunnan Journalistit r.y.
2. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki.
3. Yhdistyksen pääasiallisena toiminta-alueena on Satakunta.
4. Yhdistys on Suomen Journalistiliitto –
Finlands Journalistförbund ry:n jäsenyhdistys

2 §
1. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten
ammatillisena yhdyssiteenä toimien

a) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja
sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja,
b) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten
perusteella ja liiton antamien ohjeiden mukaan,
c) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
d) parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja
kohottaa sen ammatillista tasoa,
e) toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi,
f) edistää journalistien kansainvälistä yhteistoimintaa ja
g) erityisesti vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta.


2. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla

a) perustaa ja kartuttaa rahastoja,
b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
d) harjoittaa julkaisu- ja ohjelmatoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä,
e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, asunto-osakkeita ja lomanviettopaikkoja.


3. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.
4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin.


II Yhdistyksen jäsenet

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:
1. Henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä
tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvele vassa artikkeli-, uutistai
kuvatoimistossa tai muus sa viestintä- tai kustannusalan yrityksessä.
2. Muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa
journalistisesta työstä.
3. Freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen
toimeentulonsa journalistisesta työstä.
4. Liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimihenkilö.
5. Alan opettaja tai tutkija.
6. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva
henkilö.
Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta luottamustehtäviin
osasto-, yhdistys- eikä liittotasolla.
7. Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä
tehtävää hoitava jäsen sekä eläkkeelle siirtynyt jäsen.

4 §
1. Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen
taloudellisten etujen valvominen tai ratkaiseva päätösvallan
käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asiois sa.
2. Mikäli jäsenedellytykset ovat 3 §:n ja 4 § 1 kohdan mukaisesti olemassa,
jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai
yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä.

5 §
1. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

6 §
1. Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

III Jäsenen eroaminen ja erottaminen

7 §
1. Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava, ellei eroaminen aiheudu siirtymisestä toiseen Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistykseen, kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
2. Yhdistyksen jäsenen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossa lakkaa, katsotaan eronneeksi myös yhdistyksestä.

8 §
1. Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai kieltäytyy
noudattamasta liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen
varoituksen jälkeen tai varoituksetta
a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi,
b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi.

9 §
1. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
2. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä, ennen kuin jäsenelle on annettu
määräaikaismahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen.
3. Erottamispäätöksestä, joka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä kuin tieto päätöksestä on hänelle kirjallisena postitettu, voi jäsen valittaa
viidentoista (15) päivän kuluessa yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin.

10 §
1. Jäsen, jonka jäsenyysedellytykset ovat lakanneet tai joka laiminlyö jäsenmaksun
maksamisen määräaikana, katsotaan
yhdistyksen hallituksen päätöksellä erotetuksi.
2. Erottamispäätös tulee voimaan, kun Suomen Journalistiliitto on sen vahvistanut.

11 §
1. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut
maksut.
2. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

IV Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

12 §

1. Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä sekä noudattamaan yhdistyksen ja liiton johtoelinten päätöksiä ja
vastaamaan asetettavista velvoitteista.

13 §
1. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
2. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän viivästymissakon.

14 §
1. Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luottamuksellisia
tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.
2. Jäsen on velvollinen yhdistykselle ilmoittamaan jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain
tai sopimusten määräyksiä.
3. Jäsenellä ei ole oikeutta siirtyä sellaisen työnantajan palvelukseen, jonka Suomen
Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon tai saartoon.
4. Työriidan syttyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä jäsenen on ehdottomasti ja tarkoin noudatettava liiton ja yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.
5. Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistyksen hallitukselle.

15 §
1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa.

16 §
Jäsenelle on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti.

V Yhdistyksen kokoukset
17 §

1. Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.
2. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
3. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan.
4. Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii.

18 §
1. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisella osastolla, jonka kotipaikka on
yhdistyksen toimialueella, on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle.
2. Jäsenen tai osaston on jätettävä esityksensä kirjallisesti hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä.

19 §
1. Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen
jäsenille joko kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla vuosikokouksen
määräämissä tiedotusvälineissä.

2. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.

20 §
1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja
muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa,
d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajain lausunto,
f) vahvistetaan tilinpäätös sekä
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma
h) vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus sekä
viivästymismaksun suuruus.
i) valitaan hallituksen puheenjohtaja
j) valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
k) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
l) määrätään, missä sanomalehdissä tiedotusvälineissä yhdistyksen kokouskutsut
julkaistaan sekä
m) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


21 §
1. Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton valtuustoon.
2. Vaalikelpoinen on Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin yhdistyksen jäsen.

22 §
1. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansioituneesti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö.

23 §
1. Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

VI Yhdistyksen hallitus

24 §
1. Yhdistyksen hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
2. Hallituksen toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

25 §
1. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka on oltava
hallituksen varsinainen jäsen.
2. Hallitus valitsee ja erottaa yhdistyksen virkailijat.
3. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

26 §
1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
2. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun jäsenen ollessa läsnä.

27 §
1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi.
2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee
yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokousten päätökset, pitää
jäsenluetteloa sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
3. Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä.

28 §
1. Yhdistyksen hallitus laatii yhdistyksen esitykset ja lausunnot Suomen Journalistiliitolle yhdistyksen kokouksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaan.

VII Äänestykset

29 §
1. Vaali on yhdistyksessä aina vaadittaessa toimitettava äänestämällä suljetulla lippuäänestyksellä.
2. Yhdistyksen kokouksissa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä.

30 §
1. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta.

VIII Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

31 §
1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

IX Toimintakertomus ja tilit

32 §

1. Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

33 §
1. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman,
taseen ja toimintakertomuksen, tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa
ennen vuosikokousta.
2. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle viikko ennen vuosikokousta.

X Sääntöjen muuttaminen
34 §

1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksissa jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) kokouksen läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä muutosta
kannattaa ja jos Suomen Journalistiliitto muutoksen hyväksyy.
2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta.

XI Yhdistyksen purkaminen
35 §

1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä suljetulla lippuäänestyksellä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
2. Yhdistys purkaantuu jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä.

36 §
1. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljellä olevat varat luovutettava Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry:lle käytettäväksi liiton päämääriä edistäviin tarkoituksiin.

 

14/2/2009